බොරු ආටෝප වලින් පිරුණු සමාජයේ සෝබන නැතිව ධර්මනුකුලව විවාහ වූ අපුරු මනාල යුවලක් (ජයාරූප)


බොරු ආටෝප වලින් පිරුණු සමාජයේ සෝබන නැතිව ධර්මනුකුලව විවාහ වූ අපුරු මනාල යුවලක් පිලිබදව දෙයක් තම අපි මේ අද කියන්න යන්නේ.
විවාහයක් කීවම ඕනෑම කෙනෙකුට සිහියට එන්නේ බොරු අටෝප වලින් පිරුණු අලංකරණයට මුලික තැනක් හිමි උත්සවයකි.
ඒ අතරින් හරිම සරල ධර්මානුකුල කාටත් ආදර්ශයක් සපයන විවාහයක් ගැන අපට ආරංචි වුණා.
පවුලේ අය  හිතවතුන් එකතු කරගෙන ධර්මානුකුලව තෙරුවන්ගේ ආශිර්වාදය ලබමින් මෙම විවාහය සිදුකර තිබෙනවා.
ඡායාරූප පහතින් බලන්න. ඔබගේ යාහළුවන්ට දැක ගැනීම පිනිස මෙය SHARE කිරීමට අමතක නොකරන්න.