තරගය පැරදී දුක දරන් ක්‍රීඩාංගනය සුද්ද කරලා ජපන් ක්‍රීඩා ලෝලීන් ලොවටම දුන් ආදර්ශය (ජයාරූප)තරගය පැරදී දුක දරන් ක්‍රීඩාංගනය සුද්ද කරලා ජපන් ක්‍රීඩා ලෝලීන් ලොවටම දුන් ආදර්ශය (ජයාරූප)
3

6

7

9

10

12

14

ඔබගේ යාහළුවන්ට දැක ගැනීම පිනිස මෙය SHARE කිරීමට අමතක නොකරන්න.