ලොව ප්‍රකට සරාඟී නිළි සනී ලියෝන්ගේ සුපිරි නිවස මෙන්න.ලොව ප්‍රකට සරාඟී නිළි සනී ලියෝන්ගේ සුපිරි නිවස සම්බන්දයෙන් වීඩියෝවක් අන්තර්ජාලයට මුදා හැර තිබුණා.