රුසියානු ජනාදධිපති පුටින් පොඩි ළමයෙක් බලන්න රෝහලට ගිහින් ලෝකෙම අවධානය දිනා ගත් වීඩියෝව මෙන්න.රුසියානු ජනාදධිපති පුටින් පොඩි ළමයෙක් බලන්න රෝහලට ගිහින් ලෝකෙම අවධානය දිනා ගත්තා.

එහිදී එම පුංචි දරුවා පුටින් සමග ඉතා සුහදව කී දේවල් නිසා හැමෝටම මුවගට සිනා නැගුණා  පමණක් නොව, පුටින් ඔහුගේ නළල සිප ඉක්මන් සුවය පාර්ථනා කරන්නටද අමතක කලේ නෑ.

මෙහි වීඩියෝව පහතින් දැක්වෙන අතර ඔබගේ යාහළුවන්ට දැක ගැනීම පිනිස මෙය SHARE කිරීමට අමතක නොකරන්න.